Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİMadde 1 - Taraflar 

  1. Sağlayıcı

Adı Soyadı / Unvanı :

Adres : 
Telefon : 
E-Posta :

  1. Alıcı

Adı Soyadı / Unvanı :

Adres : 
Telefon : 
E-Posta :

MADDE 2- Tanımlar

İş bu Sözleşme’de geçen;

 1. Alıcı” Web Sitesi üzerinden hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,

 2. Hizmet” Sağlayıcı tarafından TBD aracılığıyla Web Sitesi üzerinden ücret karşılığında Alıcı’ya yapılan ve/veya yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü işlemi,

 3. İfa” Hizmet’in Sağlayıcı tarafından yerine getirilmesini,

 4. Mücbir Sebep” herhangi Tarafın elinde olmayan, ilgili Tarafın Sözleşme’yi imzalamadan önce önlemini alamayacağı, ortaya çıktıktan sonra da etkilenen Tarafın engelleyemeyeceği; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; savaş, kargaşa, terör, doğal afetler, sözleşmenin akdedilmesinden sonra mevzuatta meydana gelen değişiklikleri,

 5. Ön Bilgilendirme Formu” Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenen, Sözleşme’nin kurulmasından önce Sağlayıcı tarafından tüketiciye sunulan; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Sözleşme konusu Hizmet’in temel niteliklerini, Sağlayıcı’nın adını, Sağlayıcı’ya irtibat kurulmasına imkan veren iletişim bilgilerini, tüketicinin şikayet ve önerilerini iletebileceği e-posta adresini, Hizmet’in vergiler ve varsa diğer masrafları dahil toplam fiyatı, ödeme ve ifaya dair bilgileri, cayma hakkına dair bilgileri de içeren formu,

 6. Sağlayıcı” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden üyelik oluşturan ve Alıcı’ya hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

 7. Sözleşme” İşbu Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesini,

 8. Taraf” metnin anlamına göre Sözleşme’nin tarafları olan Sağlayıcı ve/veya Alıcı’yı

 9. TBD” merkezi Aşağı Öveçler Kabil Cad. 1325.Sok No:2/7 Çankaya, Ankara 06460 adresinde bulunan, MERSİS numarası […], Ticaret Sicil numarası […], e-posta adresi [email protected], telefon numarası 0 312 473 31 16 olan TBD Elektronik Hiz. Ltd. Şti.yi,

 10. Web Sitesi” TBD’ye ait http://[…].com.tr internet sitesini,

ifade eder.

Madde 3 - Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin konusunu, Alıcı'nın, Web Sitesi üzerinden, Sağlayıcı’ya ait Hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, belirtilen niteliklere sahip Hizmetin ifası ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. 

Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı TBD ile akdetmiş oldukları Web Sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme’de TBD’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. 

Madde 4 – Hizmetin Temel Nitelikleri ve Hizmet Bedeli 

Hizmet Adı ve Temel Nitelikleri, miktarı, vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli ve ifa bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Hizmet Adı ve Temel Nitelikleri :

Adet :

Hizmet Bedeli :

KDV :

Diğer masraflar :

KDV ve Masraflar Dahil Toplam Bedel :

Vadeli Satış Bedeli :

Ödeme Şekli :

İfa Yeri : 

İfa Edilecek Kişi/ler :

İfa Zamanı :

Fatura Adresi :  

Madde 5 – İfa

Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik olarak onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın hizmet bedelini ödemesiyle ve Alıcı’nın Sağlayıcı’dan satın almış olduğu Hizmet’in Alıcı’ya sunulmasıyla ifa edilmiş olur. Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve Sözleşme’de belirtmiş olduğu İfa Yeri’nde bulunan kişi/kişilere ifa edilecektir.

İfa zamanı Sözleşme’de kararlaştırılmamışsa, Sağlayıcı Hizmet’i, Alıcı tarafından Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ifa eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Sağlayıcı Hizmet’in ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

Madde 6 - Alıcının Beyan ve Taahhütleri 

Alıcı, Web Sitesi’nde Sözleşme’nin kurulması öncesi sunulan; Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini [email protected] e-posta adresi kanalıyla ulaştırabilirler.

Alıcı, Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşme’nin kurulmasından önce Sağlayıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Hizmetlere ait temel özellikler, Hizmetlerin vergiler ve varsa teslimat masrafları dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma hakkını da doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Madde 7 - Sağlayıcının Beyan ve Taahhütleri

Sağlayıcı, Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde Alıcı’ya ifa edilmesinden sorumludur. Sağlayıcı, Mücbir Sebepler veya ifayı engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Hizmet’i süresi içinde ifa edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye ifa edilecek ise, ifa edilecek kişinin ifayı kabul etmemesinden Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 8 – Cayma Hakkı

Alıcı’nın tüketici sıfatıyla hareket ettiği durumlarda, Hizmet’in ifa edilmemiş olması şartıyla, Sağlayıcı ile Sözleşme’nin akdedilmesini müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 gün içinde yazılı olarak Sağlayıcı’nın yukarıda belirtilen e-posta adresine konu başlığında [Cayma Talebi] ifadesi ile ve/veya Sağlayıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

TBD, Sözleşme’nin tarafı olmadığından TBD’ye karşı cayma hakkı kullanılamaz veya bedel iadesi talep edilemez. Aksi bildirimler geçersiz olacaktır.

Sağlayıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan Hizmetlere ilişkin Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 9 – Uyuşmazlıkların Çözümü

Alıcı’nın tüketici sıfatıyla hareket ettiği durumlarda, Alıcı, Sağlayıcı ile aralarında çıkabilecek uyuşmazlıklarda başvurularını Hizmet’i satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yapabilecektir.

2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir

Madde 10 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Sağlayıcı’nın ve TBD’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde 11 - Yürürlük

11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.