Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 - Taraflar 

1.1              TBD

Adı Soyadı / Unvanı                           :

Adres                                                  : 
Telefon                                               : 
E-Posta                                               :

1.2              Kullanıcı

Adı Soyadı / Unvanı                           :

Adres                                                  : 
Telefon                                               : 
E-Posta                                               :

MADDE 2- Tanımlar 

İş bu Sözleşme’de geçen;

a)                 “Alıcı” Web Sitesi’ni kullanarak hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

b)                 “Hizmet” Sağlayıcı tarafından TBD aracılığıyla Web Sitesi üzerinden ücret karşılığında Alıcı’ya yapılan ve/veya yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü işlemi,

c)                  “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple ister Üye olarak ister Üye olmadan Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

d)                 “Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi” Alıcı ve Sağlayıcı arasında akdedilen TBD’nin tarafı olmadığı mesafeli hizmet satış sözleşmesini,

e)                 “Meslek Profili” Sağlayıcı’nın Alıcı’ya sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

f)                    “Sağlayıcı” Hizmet sağlamak üzere Hizmet Sağlayıcı Sözleşmesi’ni onaylayarak Web Sitesi’nde Meslek Profili oluşturan, bu kanal ile Alıcı’ya hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi,

g)                 “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

h)                 “Taraf” metnin anlamına göre Sözleşme’nin tarafları olan Kullanıcı ve/veya TBD’yi

i)                   “Online Ödeme Sistemi” Alıcı’nın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin TBD ve/veya TBD’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında; kredi kartı, banka kartı ve bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen çeşitli yöntemlerle Alıcı’dan tahsilini sağlayan sistemi,

j)                   “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul eden ve belirlediği şifre ile Web Sitesi’ni kullanan Alıcıları ve/veya Sağlayıcıları,

k)                  “Web Sitesi” TBD’ye ait http://[…].com.tr internet sitesini,

ifade eder.

Madde 3 - Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar TBD tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Web Sitesi’ni Sağlayıcı veya Alıcı olarak kullanırken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. TBD aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. TBD, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 4 – TBD tarafından sunulan hizmetler

TBD, Sağlayıcı ve Alıcı’nın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. TBD yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. 

Madde 5 – Kullanım Şartları

5.1         Alıcılar İçin Kullanım Şartları

Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. TBD, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. TBD, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle TBD’nin, diğer Üyelerin ve 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

5.2         Sağlayıcılar İçin Kullanım Şartları

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Hizmet Sağlayıcı Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Sağlayıcı sıfatı kazanabilir.

Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

Sağlayıcı ile ilgili şartlar ve Hizmet Sağlayıcı’nın yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Hizmet Sağlayıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Alıcı’ya iletmek Sağlayıcı’nın sorumluluğundadır. TBD’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3         Ödeme

Sağlayıcı, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Alıcı’dan tahsil eder. Ödemenin Online Ödeme Sistemi üzerinden yapılması durumunda Hizmet Bedeli […]  iş günü içerisinde Sağlayıcı’nın bildirdiği hesabına yatırılacaktır.

5.4   &

Bu Proje faaliyet T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmiştir.
Bu e-ticaret portalı T.C. Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Bilişimle Girişimci Kadın" projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi ne aittir ve T.C. Ankara Kalkınma Ajansı'nın görüşlerini yansıtmaz.