Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

 

Madde 1 - Taraflar 

1.1              TBD

Adı Soyadı / Unvanı                           :

Adres                                                  : 
Telefon                                               : 
E-Posta                                               :

1.2              Kullanıcı

Adı Soyadı / Unvanı                           :

Adres                                                  : 
Telefon                                               : 
E-Posta                                               :

MADDE 2- Tanımlar 

İş bu Sözleşme’de geçen;

a)                 “Alıcı” Web Sitesi’ni kullanarak hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

b)                 “Hizmet” Sağlayıcı tarafından TBD aracılığıyla Web Sitesi üzerinden ücret karşılığında Alıcı’ya yapılan ve/veya yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü işlemi,

c)                  “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple ister Üye olarak ister Üye olmadan Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

d)                 “Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi” Alıcı ve Sağlayıcı arasında akdedilen TBD’nin tarafı olmadığı mesafeli hizmet satış sözleşmesini,

e)                 “Meslek Profili” Sağlayıcı’nın Alıcı’ya sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

f)                    “Sağlayıcı” Hizmet sağlamak üzere Hizmet Sağlayıcı Sözleşmesi’ni onaylayarak Web Sitesi’nde Meslek Profili oluşturan, bu kanal ile Alıcı’ya hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi,

g)                 “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

h)                 “Taraf” metnin anlamına göre Sözleşme’nin tarafları olan Kullanıcı ve/veya TBD’yi

i)                   “Online Ödeme Sistemi” Alıcı’nın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin TBD ve/veya TBD’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında; kredi kartı, banka kartı ve bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen çeşitli yöntemlerle Alıcı’dan tahsilini sağlayan sistemi,

j)                   “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul eden ve belirlediği şifre ile Web Sitesi’ni kullanan Alıcıları ve/veya Sağlayıcıları,

k)                  “Web Sitesi” TBD’ye ait http://[…].com.tr internet sitesini,

ifade eder.

Madde 3 - Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar TBD tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Web Sitesi’ni Sağlayıcı veya Alıcı olarak kullanırken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. TBD aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. TBD, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 4 – TBD tarafından sunulan hizmetler

TBD, Sağlayıcı ve Alıcı’nın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. TBD yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. 

Madde 5 – Kullanım Şartları

5.1         Alıcılar İçin Kullanım Şartları

Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. TBD, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. TBD, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle TBD’nin, diğer Üyelerin ve 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

5.2         Sağlayıcılar İçin Kullanım Şartları

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Hizmet Sağlayıcı Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Sağlayıcı sıfatı kazanabilir.

Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

Sağlayıcı ile ilgili şartlar ve Hizmet Sağlayıcı’nın yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Hizmet Sağlayıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Alıcı’ya iletmek Sağlayıcı’nın sorumluluğundadır. TBD’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3         Ödeme

Sağlayıcı, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Alıcı’dan tahsil eder. Ödemenin Online Ödeme Sistemi üzerinden yapılması durumunda Hizmet Bedeli […]  iş günü içerisinde Sağlayıcı’nın bildirdiği hesabına yatırılacaktır.

5.4         Hizmet Sorumluluğu

TBD’nin Alıcı ile Sağlayıcı arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TBD, Alıcı ve Sağlayıcı arasında uyum olacağını garanti etmez ve edemez. Alıcılar Sağlayıcılar hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. TBD, Sağlayıcı’yı veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. TBD, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Sağlayıcı’lar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Sağlayıcıları çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, TBD’nin vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

TBD, Sağlayıcı ve Alıcı arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Sağlayıcı’nın sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Alıcı ve/veya 3. kişilere vereceği zararlardan TBD’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.5         Alıcı’nın Yükümlülükleri

Alıcı’nın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Alıcı’ya aittir.

Alıcı, Sağlayıcı ile akdettiği Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi’nde, TBD’nin hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve TBD’nin sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.6         TBD’nin yetkileri

TBD sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak TBD’ye herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle TBD’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

TBD veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Alıcı ve Sağlayıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile Online Ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle TBD’nin Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TBD, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. TBD, söz konusu bilgilerle Kullanıcıların kişisel verilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler TBD’nin gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

TBD Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde […] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde TBD, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, TBD kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

Kullanıcılardan Sağlayıcı’ya ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, TBD tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. TBD’nin söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. TBD, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, TBD dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

Sağlayıcı ve Alıcı, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, TBD tarafından yayınlanmış olması Sağlayıcı ve Alıcı’nın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

TBD hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

TBD, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

TBD Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

Madde 6 – Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetki Sözleşmesi

İş bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Ankara (Merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 7 – Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

TBD sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda TBD’nin ticari defter ve kayıtları ile TBD sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 8 – Sözleşme’nin İhlali ve Feshi

Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan TBD’nin ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. TBD Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Madde 9  - Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara TBD tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.